Middelweg 31, 6584 AE, Molenhoek +31(0)85 487 34 29 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderzoek

afbeelding66Kwaliteit wordt bepaald door de klant of opdrachtgever. Vanuit dit gedachtegoed bieden wij verschillende soorten onderzoek aan. Met het inzetten van de juiste onderzoeken weet u wat uw klanten, opdrachtgevers, stakeholders, medewerkers, etc. van u wensen of verwachten. Met deze wetenschap bent u beter in staat uw interne oganisatie resultaatgericht in te richten en uw medewerkers in de ontwikkeling mee te nemen. Dit is zeker ook van belang bij uw strategieformulering. U verzamelt voldoende en relevante informatie om het bestaansrecht en de positie van de organisatie helder te definieren en de strategische (maatschappelijke) doelstellingen te benoemen.

U kunt niet zonder actuele en relevante (markt)informatie.

 

We brengen uw complete stakeholderslandschap in beeld: de subjectieve perceptievorming door (politieke) stakeholders, maar ook de electorale scharniermomenten en het politiek gedrag binnen het netwerk waar u onderdeel van uitmaakt.

Op basis van deze informatie gaan wij een scherpe dialoog met u aan. Hoe doorkruisen deze invloeden uw strategie? Welke gevolgen hebben ze voor de legitimiteit van de gehanteerde (prestatie)indicatoren? En waar liggen de mogelijkheden om actoren en belangen dichter bij elkaar te brengen en draagvlak voor uw organisatie te creëren?

Cultureel en maatschappelijk ondernemerschap betekent ook: alert zijn op nieuwe klantbehoeften. Hoe zien de voorkeurspatronen van uw klanten eruit? Welke marktontwikkelingen kunt u onderscheiden?

Zijn er ontwikkelingen die vragen om aanpassingen in uw eigen organisatie? In hoeverre heeft u loyale klanten, en bereikt u wel de juiste en gewenste doelgroep(en)? Allemaal vragen die we samen met u beantwoorden. Dit grondige marktonderzoek levert u veel waardevolle klantinzichten op, die u kunt vertalen naar nieuwe producten, producteigenschappen of diensten.

Is uw organisatie klaar voor de audit?

Eens per vier jaar krijgen bibliotheken en overige culturele instellingen bezoek van een auditteam van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal(CBCT). Tijdens dit bezoek wordt in beeld gebracht of uw organisatie aan de certificeringseisen voldoet.Tevens maakt de audit inzichtelijk hoe toekomstbestendig en maatschappelijk effectief uw organisatie is.

Eén van de verplichte onderdelen is de zelfevaluatie. Waar staat uw organisatie, waar wilt u met uw organisatie naar toe, welke risico’s zijn er en hoe bestrijdt u deze. Voor het vastleggen van de zelfevaluatie heeft het CBCT een applicatie ontwikkeld, waarmee u dit document digitaal kunt aanleveren.

De auditoren ontvangen de zelfevaluatie die zij gebruiken bij de voorbereiding van de audit en het auditbezoek.

Ondersteuningsvarianten

Uw organisatie kan uiteraard op eigen kracht de zelfevaluatie uitvoeren. U houdt zichzelf de spiegel voor en wordt u bewust van wat goed gaat en wat nu en straks beter kan. Het wordt ook duidelijk wat de ‘blind spots’zijn. De zelfevaluatie wordt vertaald in een verbeterplan en kan dan als sturingsinstrument ingebed worden volgens het model van PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Maar uw organisatie kan zich bij de zelfevaluatie ook door Strategos laten ondersteunen. 

De lichtste ondersteuningsvariant is dat uw organisatie helemaal zelfstandig de zelfevaluatie organiseert en uitvoert. Het resultaat, de zelfevaluatie, wordt besproken met een onafhankelijke deskundige. U moet dan wel de documenten aanleveren waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan. De onafhankelijke deskundige zal de conclusie met u bespreken en u wijzen op eventuele tekortkomingen. Maar op basis van de toetsing kan de onafhankelijk deskundige u ook helpen bij het oplossen van de knelpunten en het opstellen van het verbeterplan.

De zwaarste ondersteuningsvariant is dat de organisatie de onafhankelijke deskundige als projectleider inzet om de zelfevaluatie van begin tot eind te coördineren. De projectleider zal een brede vertegenwoordiging van de organisatie betrekken in dit proces. Zo blijft uw organisatie eigenaar en verantwoordelijke van de uitkomst van de zelfevaluatie. De projectleider kan naast het begeleiden van het proces ook fungeren als penvoerder. Het project eindigt met de oplevering van het zelfevaluatierapport en het bijbehorende verbeterplan.

Desgewenst kan de organisatie de onafhankelijke deskundige inschakelen bij de uitvoering van (onderdelen van) het verbeterplan.

Tussen de twee bovengenoemde mogelijkheden liggen er verschillende andere ondersteuningsmogelijkheden. Het gaat ons om maatwerk, het model dat het beste bij u past. 

De onderzoeken

Ook kunnen wij voor u de verplichte onderzoeken uitvoeren. U moet hier denken aan het meten van tevredenheid van de klanten, de medewerkers en de partners. Kenmerkend voor onze onderzoeken zijn de handzame rapportages, het meeleveren van presentaties en een eerste doorkijk naar de maatschappelijke waarde van uw organisatie.

Het resultaat

Met het resultaat van de zelfevaluatie kan de organisatie met zelfvertrouwen de audit tegemoetzien: bekend is wat haar sterke enzwakke kanten zijn en hoe zij daar het beste meeo m kan gaan.De auditoren toetsen de gepleegde inspanningen en behaalde resultaten. Hun bevindingen en adviezen zijn dan de vervolgstap in de PDCA-cyclus, die er op gericht is steeds beter te presteren (zonder dat het meer hoeft te kosten).

Ook het ontwerpen en uitvoeren van medewerkersonderzoeken behoort tot onze mogelijkheden. Zo’n onderzoek biedt diepgaand inzicht in de cultuur van uw organisatie.

Alle relevante aspecten komen tijdens het onderzoek aan bod: tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers, samenwerking, sfeer, inhoud van het werk, beloningsbeleid, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Is uw organisatie voldoende in balans? Sluit uw dienstverlening in voldoende mate aan bij de behoeften en verwachtingen van uw klanten, stakeholders en opdrachtgevers?

Wij onderzoeken wat de behoeften en verwachtingen zijn van uw externe omgeving. Bij dit onderzoek worden klanten, potentiele klanten, stakeholders en lokale opdrachtgevers betrokken. In beeld wordt gebracht wat de kansen en bedreigingen voor uw organisatie zijn. Aanvullend voeren wij een intern onderzoek uit om de sterktes en zwaktes van uw organisatie in beeld te brengen. Wij kunnen nu beoordelen of de interne omgeving in voldoende mate aansluit op de externe omgeving. Wij noemen dit de strategische fit.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een rapportage. Naast de bevindingen rapporteren wij ook onze conclusies en onze aanbevelingen. U bent nu in staat om beter grip te krijgen op het (dis)functioneren van de (sociale) systemen, processen en gedragingen binnen uw organisatie. Het opstellen van transitieplan voor de noodzakelijke veranderingen is nu simpel en u kunt voor iedere interventie in uw organisatie een gedegen onderbouwing aanreiken. U kunt veranderingen eenvoudiger uitleggen aan uw medewerkers, raad van toezicht en stakeholders. 

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel (versturen vragenlijsten) en een kwalitatief deel (aanvullende interviews). Uiteraard bepaalt u op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd.

Het in beeld kunnen brengen van uw maatschappelijke waarde is erg belangrijk en wordt noodzakelijk. Met name de politieke roep om duidelijk aan te geven wat u bijdraagt aan de lokale omgeving wordt steeds luider en dringender. Bij de toekenning van subsidies is het van belang dat de politiek een afweging kan maken op basis van de waarde die door uw organisatie aan de lokale omgeving wordt toegevoegd. 

Ook is dit van belang voor uw overige stakeholders. Zij hebben verwachtingen van uw organisatie en het werken op basis van alleen verwachtingen is niet ideaal. Het is beter dat er duidelijkheid is over uw concrete dienstverlening en wat dit lokaal oplevert. 

Wat kan Strategos voor u doen?

Onze adviseurs werken al vanaf 2011 met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarden van culturele organisaties. De oorsprong van deze dienstverlening ligt in de branche van de bibliotheken.

Strategos hanteert drie fases bij de ontwikkeling van het meten van maatschappelijke waarden.

 1. De bewustwordingsfase. Strategos doet een breed onderzoek naar de maatschappelijke waarden van uw organisatie, maar ook naar de verwachtingen die uw stakeholders hebben. Bij dit onderzoek benaderen wij uw leden, de bezoekers, uw (potentiele) samenwerkingspartners en de gemeentelijke organisatie op de niveaus van beleid, college en gemeenteraad. In beeld wordt gebracht wat op dit moment de maatschappelijke waarden en verwachtingen zijn. Het rapport en de meegeleverde presentatie kunnen gebruikt worden voor de bewustwording binnen uw organisatie en bij uw stakeholders. Er zal een gesprek op gang komen over de inhoud en maatschappelijke winst en dit zal nieuwe inhoud geven aan uw beleidsterreinen.

 2. De groei. Uw organisatie meet de persoonlijke effecten van een aantal producten. Hiermee brengt u geen maatschappelijke waarden van uw organisatie in beeld, maar wordt er gewerkt aan het in beeld krijgen van de persoonlijke doorwerking van de activiteiten. Strategos kan door middel van analyse van de uitkomsten samen met u kijken naar hoe deze effecten maatschappelijk en herkenbaar doorvertaald kunnen worden.

 3. De verantwoording. Uw organisatie werkt aan het helder krijgen van een duidelijke missie, visie en strategische doelstellingen. Dit wordt doorvertaald naar een productenboek op basis waarvan u afspraken kunt maken met uw stakeholders. U neemt een duidelijke en professionele positie binnen het lokale netwerk in. Het productenboek neemt een centrale rol in bij de ontwikkeling van uw bedrijfsvoering, transparante organisatie met duidelijke functiebeschrijvingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en uw stakeholdermanagement.

Wat is de verandergezindheid, -potentie en -capaciteit van uw organisatie? We brengen het tot in detail voor u in kaart.

Dit zorgt voor een goede strategie bij de uitvoering en doorvoering van gewenste en noodzakelijke veranderingen, waarmee u teleurstellingen en frustratie grotendeels voorkomt. Immers, interne veranderingen liggen vaak gevoelig.

Culturele en maatschappelijke organisaties kunnen in deze periode van transities niet zonder de expertise van een stafafdeling, maar financiële keuzes maken het (bijna) onmogelijk om de expertise in eigen dienst aan te nemen of te houden. Vaak is inhuur dan de (dure) oplossing. 

De oplossing van Strategos. 

Strategos levert de expertise van een professionele stafafdeling. Door samen met andere culturele organisaties hier gebruik van te maken ontstaat de oplossing voor een betaalbare en professionele stafafdeling. U bent in staat om een groep deskundige mensen om u heen verzamelen, die u en uw organisatie ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau op onder meer de gebieden:

 • Businesscontroller,
  • Analyse van de balans tussen kosten en opbrengsten
  • Opstellen productbegroting en productenboek
  • Inrichten procesvoering
  • Voorbereiden audit
 • Financieel management,
  • Opstellen begroting
  • Ondersteunen investeringsvraagstukken
  • Ondersteunen financiële administratie
  • Opstellen prognoses
  • Fiscale vraagstukken
 • HRM,
  • Vertalen visie in strategisch HRM-beleid
  • Opstellen ontwikkelplannen
  • Werving en selectie
  • Personeelsadministratie
 • Onderzoeksbureau,
  • Alle tevredenheidsonderzoeken
  • Marketingonderzoeken, t.b.v.:
   • Binnenhalen nieuwe leden
   • Binnenhalen meer bezoekers
   • Behoud van leden
   • Terughalen opzeggers
   • Benaderen nieuwe doelgroepen
  • Veranderpotentie organisatie
  • Maatschappelijke waarden
  • Doelgroepenonderzoek
  • Imago-onderzoek
 • Marketing en communicatie
  • Marketingplannen vertalen in communicatieplannen
  • Advisering realisatie groot bereik van alle doelgroepen
  • Verzorgen opzet en verzenden professionele nieuwsbrieven
  • Ondersteuning bij E-marketing
 • Webcare,
  • Optimaliseren communicatie met alle doelgroepen via:
   • Website
   • Facebook
   • Twitter
   • Instagram
  • Onderhoud van de werking en content van de website

Strategos biedt u de mogelijkheid om diensten in te zetten op basis van “strippenkaarten”. U koopt per jaar uren in en deze worden volgens uw planning en behoefte ingezet. een betaalbare stafafdeling